Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op uw gebruik van de website www.qwensh.com (hierna: de “Website”). Wij raden u aan het onderstaande nauwkeurig door te lezen.

Informatie

Qwensh besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Wij garanderen dan ook niet dat (de inhoud van) de Website volledig en/of juist is. Qwensh is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de modelrechten, auteursrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen afbeeldingen, gegevens, teksten, databestanden, foto’s, merken, logo’s en alle overige materialen - inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Qwensh of haar licentiegevers.


Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Qwensh, is het u niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruikte maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht.

Rechtskeuze en -bevoegdheid

Op uw gebruik van de Website alsmede deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 


Als u vragen of opmerkingen heeft over het gebruik van de Website, kunt u contact met ons opnemen.